top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om een goede dienstverlening aan te bieden en geschillen te vermijden wil ik jou graag op de hoogte stellen van alle voorwaarden die van toepassing zijn op mijn dienstverlening.

1.Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtiste/sportcoach en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist of sportcoach inroepen.

2.Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. 
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of e-mail te worden gedaan.

 

3.Tarieven

 

Diëtetiek is opgenomen in de meeste ziekteverzekeringen.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Fit met Femke hanteert vaste tarieven voor diëtetiek en bewegingscoaching. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een verplaatsingstoeslag.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Afspraak Maken, of navragen bij de diëtiste.

 

4.Beëindigen behandeling

 

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtiste 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtiste kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtiste niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtiste stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtiste een dergelijke situatie voorziet.

5.Betaling en declaraties

 

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtiste de opdrachtgeven de totale kosten meedelen. De opdrachtgever is de kost verschuldigd en kan op eigen beweging een compensatie aanvragen bij zijn mutualiteit. Betalingen dienen meteen te gebeuren, tenzij het verschuldigde bedrag per overschrijving wordt gestort op het rekeningnummer van de diëtiste. In dit geval heeft de opdrachtgever 7 kalenderdagen de tijd om de betaling te doen.

6.Uitblijven van betaling

 

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7.Incasso

 

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met een interest van 10% op het totale bedrag voor elke dag daaropvolgend.

8.Verschuldigdheid

 

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9.Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtiste is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtiste sluit elke aansprakelijkheid uit, ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van de door de diëtiste verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtiste.

10.Klachten

Fit met Femke doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen via Contact.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten,
via de website VBVD | Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten of info@vbvd.be.

bottom of page